Regulamin systemu ZUCH

§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), wykonywanych przez Ministra Cyfryzacji.
2. Właścicielem ZUCH jest Minister Cyfryzacji, adres do korespondencji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
3. Regulamin obowiązuje Operatora ZUCH i Użytkowników.
4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z ZUCH przez Użytkowników.
5. Regulamin będzie okresowo aktualizowany, w miarę rozwoju usług i rynku cyfrowego.
6. Regulamin nie stanowi gwarancji, że Sprzedający otrzymają od Kupujących Zapotrzebowania, jak również nie uniemożliwia Kupującym dokonania zakupów za pośrednictwem innych systemów.
7. Użytkownicy powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie ZUCH. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji ZUCH może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
9. Użytkownicy mogą w pełni korzystać z Usług ZUCH dostępnych w systemie po zarejestrowaniu.
10. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od przetwarzania lub dostarczania za pośrednictwem Usług ZUCH treści o charakterze bezprawnym.

§2 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie, Załącznikach i Instrukcjach mają następujące znaczenie:
1. CPD – Centrum Przetwarzania Danych;
2. Czas trwania postępowania – termin składania ofert, okres zdefiniowany przez Kupującego na etapie przygotowania zapytania ofertowego określający, do kiedy są przyjmowane oferty. Po tym czasie Kupujący przystąpi do oceny ofert;
3. Dane Kupującego – wszelkie dane i informacje dotyczące Kupującego oraz jego operacji, obiektów, klientów, personelu, zasobów i programów (w tym dane osobowe) w dowolnej formie i niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone, przechowywane, wygenerowane lub przetworzone przez oprogramowanie lub sprzęt Kupującego lub w jego imieniu;
4. Dane osobowe – dane osobowe w znaczeniu określonym w RODO;
5. Dane Sprzedającego – wszelkie dane i informacje dotyczące Sprzedającego oraz jego operacji, obiektów, klientów, personelu, zasobów i programów (w tym dane osobowe) w dowolnej formie i niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone, przechowywane, wygenerowane lub przetworzone przez oprogramowanie lub sprzęt Sprzedającego lub w jego imieniu;
6. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem ustawowo wolnym od pracy w miejscu, w którym ma zostać wykonana czynność lub w którym otrzymano informacje o potrzebie wykonania czynności. Jeżeli dzień, w którym zobowiązanie musi zostać wykonane lub zdarzenie musi wystąpić (inne niż dostarczenie rezultatów), nie jest dniem roboczym, zobowiązanie musi zostać wykonane lub zdarzenie musi nastąpić następnego dnia roboczego lub do następnego dnia roboczego;
7. Dzień kalendarzowy – każdy dzień w tygodniu, miesiącu, roku. Istotne dla parametrów SLA i dostępności Usług ZUCH;
8. Grupa usług – zbiór usług zdefiniowany w konkretnym Katalogu Usług grupującym Usługi pod względem pewnej funkcjonalności lub typu;
9. Informacje – wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną prawnie chronioną informację Operatora ZUCH lub Użytkowników udostępniane w związku z działalnością ZUCH;
10. Katalog Usług – zbiór standardowych Usług, które mogą być świadczone przez Sprzedających;
11. Katalog PChO – Katalog Publicznych Chmur Obliczeniowych – Katalog Usług udostępnianych przez komercyjnych dostawców Usług;
12. Katalog PChO RP – Zdefiniowany przez Operatora ZUCH Katalog Usług Publicznych Chmur Obliczeniowych w jurysdykcji polskiej;
13. Katalog PChO UE – Zdefiniowany przez Operatora ZUCH Katalog Usług Publicznych Chmur Obliczeniowych w jurysdykcji Unii Europejskiej;
14. Konfiguracja – konfiguracja Usługi, Usługa o zdefiniowanych parametrach, którą można dodać do Zapotrzebowania w celu zamówienia;
15. Kupujący – Użytkownik będący jednostką finansów publicznych, zarejestrowaną i nabywająca Usługi, reprezentowany przez upoważnioną osobę;
16. Kryteria oceny – należy przez to rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez Kupującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu ograniczenia liczby dostawców niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu;
17. Obszar specjalizacji – określone w ZUCH obszary oferowanych Usług: Chmurowe Usługi Infrastrukturalne (Cloud Hosting), Oprogramowanie Chmurowe (Cloud Software), Wsparcie Usług Chmurowych (Cloud Support);
18. Oferta – odpowiedź Sprzedającego na Zapytanie ofertowe spełniająca wymagania Sprzedającego i informująca o cenie poszczególnych Usług oraz całości;
19. Operator ZUCH – Minister Cyfryzacji;
20. Organizacja – Kupujący, Sprzedający lub Operator ZUCH;
21. Procedura udzielania zamówienia publicznego poniżej progu – procedura udzielania zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa niż kwota 130 000 PLN netto;
22. Prawa własności intelektualnej – prawa, które reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324);
23. Prawo – wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej, a także akty wewnętrzne, tj. uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów;
24. Regulamin – niniejszy regulamin ZUCH;
25. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
26. SCCO – Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych;
27. Sprzedający – Użytkownik będący przedsiębiorcą – osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o której mowa w art. 331 §1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), spełniającą wymagania określone przez Operatora ZUCH, niezbędne do świadczenia Usług, po zweryfikowaniu przez Operatora ZUCH, reprezentowaną przez upoważnioną osobę lub działającą osobiście;
28. Strona otrzymująca – oznacza stronę, która otrzymała Informacje od Strony przekazującej;
29. Strona przekazująca – oznacza stronę, która przekazała Informacje jej dotyczące;
30. Termin ważności Oferty – data do kiedy jest ważna Oferta złożona przez Sprzedającego w konkretnym postepowaniu;
31. Termin zadawania pytań – data do kiedy Sprzedający mogą zadawać pytania Kupującemu dotyczące Zapytania ofertowego;
32. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poza ZUCH;
33. Usługi – świadczone usługi i dostarczane w ramach usług produkty specyfikowane jako Obszar specjalizacji, które są świadczone przez Sprzedającego, zgodnie z Zapotrzebowaniem złożonym przez Kupującego;
34. Usługi powiązane – Usługi w Katalogu Usług, które są wymagane lub opcjonalne przy zamawianiu konkretnej Usługi;
35. Usługi ZUCH – usługi świadczone przez Operatora ZUCH;
36. Użytkownik – Kupujący lub Sprzedający w tym ubiegający się o rejestrację jako Kupujący lub Sprzedający;
37. Warunki zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia publicznego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające w szczególności z Zapotrzebowania, wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego, Kryteriów oceny Ofert, wymagań proceduralnych lub projektowych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;
38. Wydanie PChO – to zespół określonych czynności, działań, zasad, Obszar specjalizacji oraz terminów specyficznych zdefiniowanych jako kolejna iteracja i opublikowanych w ZUCH. Stanowi formę Katalogu Usług o określonym czasie dostępności, w którym Sprzedający mogą oferować Kupującym swoje Usługi;
39. Wydanie 1 – Wydanie PChO w formie otwartego Katalogu Usług;
40. Wydanie 2 – Wydanie PChO w formie zdefiniowanych Katalogów Usług: Katalogu PChO RP, Katalog PChO UE;
41. Zamówienie publiczne poniżej progu – zamówienie publiczne, którego wartość jest niższa niż kwota 130 000 PLN netto, realizowanych za pomocą ZUCH;
42. Zapotrzebowanie – specyfikacja wybranych przez Kupującego Usług na podstawie Ofert umieszczonych przez Sprzedających w ZUCH, która posłuży jako opis przedmiotu zamówienia w przypadku dalszego procesowania zakupu przez Kupującego, a w konsekwencji stanie się przedmiotem przyszłej umowy;
43. Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert obejmujące wymagania i potrzeby Kupującego oraz warunki postepowania i oceniania Ofert;
44. ZUCH – system Zapewniania Usług Chmurowych – system teleinformatyczny zapewniający Kupującym możliwość zapoznania się z Usługami w publicznych chmurach obliczeniowych oraz Usługami z nimi związanymi, w szczególności usługi wsparcia, migracji danych itp. dostarczanych przez Sprzedającego;

§3 Ogólne warunki ZUCH

1. Rejestracja i korzystanie z ZUCH jest bezpłatne i dobrowolne.
2. ZUCH jest dostępny pod adresem chmura.gov.pl.
3. Rejestracja w ZUCH wymaga od osoby reprezentującej Użytkownika podania danych określających jego tożsamość elektroniczną (profil zaufany, e-dowód, certyfikat kwalifikowany, identyfikator w bankowości elektronicznej). Poprzez rejestrację w ZUCH Użytkownicy wyrażają zgodę na zamieszczanie i publikowanie w ZUCH ich danych kontaktowych wykorzystywanych w celach służbowych.
4. Operator ZUCH może dodawać, usuwać lub aktualizować Obszary specjalizacji, zgodnie z potrzebami Kupujących.
5. Operator ZUCH może dodawać, usuwać lub aktualizować Katalogi Usług oraz definiować nowe Katalogi Usług, zgodnie z potrzebami Kupujących.
6. Korzystanie z ZUCH wymaga dysponowania urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. ZUCH dostępny jest przy użyciu ogólnodostępnych przeglądarek internetowych.
7. Operator ZUCH zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości Usług ZUCH w przypadku:
1) naruszenia przez Użytkownika Prawa, postanowień Regulaminu,
2) stosowania urządzeń lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru Usług lub Usług ZUCH, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego korzystanie z określonych zasobów informacyjnych ZUCH,
3) wykorzystywania ZUCH do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
8. ZUCH jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń.
9. Operator ZUCH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku:
1) ograniczeń technicznych wynikających z charakterystyki sprzętu lub oprogramowania użytego przy korzystaniu z ZUCH,
2) zdarzeń, których Operator ZUCH przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
3) zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
4) korzystania z ZUCH niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
5) utraty danych, awarii sprzętu, systemu lub też innymi szkodami, chyba że powstały z wyłącznej winy Operatora ZUCH.
10. Zaprzestanie świadczenia Usług z wykorzystaniem ZUCH nie wpływa na wygaśnięcie lub rozwiązanie dotychczas zawartych Umów.
11. Operator ZUCH zastrzega sobie prawo do okresowego publikowania kolejnych Wydań PChO opisanych co najmniej przez:
1) numer Wydania PChO,
2) datę rozpoczęcia Wydania PChO,
3) datę zakończenia Wydania PChO,
4) Czas trwania postępowania,
5) zakres Obszaru specjalizacji,
6) zasady współpracy (relacje) pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi.

§4 Warunki korzystania z ZUCH

1. ZUCH udostępnia następujące Usługi ZUCH:
1) rejestracja konta,
2) aktualizacja/modyfikacja danych konta,
3) weryfikacja Użytkownika,
4) aktualizacja/modyfikacja Katalogu Usług,
5) prezentacja Katalogów Usług,
6) tworzenie/zarządzanie Zapotrzebowaniem,
7) obsługa Procedury udzielania zamówienia publicznego poniżej progu
8) usługi wsparcia technicznego świadczone w ZUCH,
9) wyrejestrowanie z ZUCH.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z ZUCH konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
3. W celu rozpoczęcia korzystania z ZUCH przez Użytkownika konieczne jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
4. Rejestracja i uwierzytelnienie Użytkownika wymagają użycia środków identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz identyfikacji elektronicznej oraz rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194)., wykorzystując system login.gov.pl.
5. W trakcie procesu rejestracji konta Użytkownik jest zobowiązany do następujących danych osobowych, niezbędnych w procesie rejestracji i uwierzytelniania konta: imienia i nazwiska, PESEL, nr telefonu, adresu e-mail.
6. W trakcie procesu rejestracji konta Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych w procesie rejestracji konta, w tym nazwy, adresu, NIP, nr telefonu, adresu e-mail Organizacji.
7. Użytkownik jest zobowiązany w procesie rejestracji do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
8. W ZUCH w imieniu Organizacji mogą działać jedynie osoby przez nie upoważnione.
9. Proces rejestracji w ZUCH obejmuje:
1) utworzenie konta Sprzedającego lub Kupującego;
2) weryfikację konta przez Operatora ZUCH na podstawie m.in. danych rejestracyjnych oraz w przypadku Sprzedającego również na podstawie przekazanych dokumentów i oświadczeń;
3) autoryzację konta przez Operatora ZUCH.
10. Po poprawnej weryfikacji przez Operatora ZUCH, Użytkownik uzyskuje status Sprzedającego lub Kupującego.
11. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego loginu i hasła innym osobom.
12. Warunki dotyczące świadczenia Usług określone w Regulaminie, mają charakter warunków minimalnych, do których zapewnienia zobowiązani są Użytkownicy. Użytkownicy w Umowach mogą określić dodatkowe, bardziej korzystne warunki.

§5 Obowiązki Sprzedającego

1. Sprzedający ma obowiązek działać z należytą starannością, w sposób profesjonalny, kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia polityki i potrzeb Kupującego, z jednoczesnym uwzględnieniem zarówno najlepszej wiedzy, standardów i zasad obowiązujących w zakresie świadczenia Usług, Prawa i postanowień Regulaminu. Obowiązki Sprzedającego dotyczące cyberbezpieczeństwa oferowanych Usług zostały opisane w §11.
2. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów Prawa i norm obowiązujących w danej branży, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb Kupującego określonych w Zapotrzebowaniu.
3. Sprzedający jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Kupującym, w ramach świadczenia Usług.
4. Sprzedający, w ramach Wydania 1, zobowiązany jest do świadczenia Usług po cenie nie mniej korzystnej niż cena przedstawiona w oferowanym w ZUCH Katalogu Usług przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia publikacji Oferty w ZUCH.
5. Sprzedający, który przyjął Zapotrzebowanie Kupującego jest zobowiązany do świadczenia Usług określonych w Zapotrzebowaniu w standardzie określonym w Zapotrzebowaniu.
6. Sprzedający ma obowiązek przekazania Kupującemu wszelkiej dokumentacji technicznej potrzebnej Kupującemu do pełnego korzystania z Usług. W przypadku licencji oprogramowania warunki jej użytkowania nie mogą być mniej korzystne niż oferowane przez jej producenta.
7. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego, jeśli nie może spełnić określonych w niniejszym paragrafie wymagań.
8. Sprzedający jest zobowiązany:
1) zapewnić Kupującemu wszelkie Prawa własności intelektualnej, niezbędne do zgodnego z prawem świadczenia Usług;
2) dostarczać Usługi wraz z licencjami zgodnie z wymaganiami ich producenta. Usługa musi zawierać licencje wymagane do poprawnego wykorzystywania i uzyskiwania dostępu do Usługi;
3) zapewnić, aby Usługi były zgodne z potrzebami Kupującego określonymi w Zapotrzebowaniu;
4) zapewnić zasoby i sprzęt niezbędny do świadczenia Usług, pod warunkiem że nie zostało to inaczej określone w Zapotrzebowaniu;
5) posiadać wszystkie aktualne polisy ubezpieczeniowe wymagane przepisami Prawa lub niezbędne do bezpiecznego świadczenia Usług określonych w Zapotrzebowaniu;
6) bieżącej aktualizacji swoich danych w ZUCH;
7) do zachowania poufności Informacji, w szczególności jeżeli jest to regulowane zawartymi z Kupującym Umowami;
8) do poinformowania Operatora ZUCH o zawarciu Umowy z Kupującym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w celach statystycznych.

§6 Obowiązki Kupujących

1. Kupujący ma prawo korzystać z ZUCH w sposób zgodny z przepisami Prawa i Regulaminem.
2. Kupujący zobowiązany jest do dokonywania zakupu Usług zgodnie z przepisami Prawa.
3. Kupujący zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych w ZUCH.
4. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności Informacji, w szczególności, jeśli jest to regulowane zawartymi ze Sprzedającymi Umowami.
5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Operatora ZUCH o zawarciu Umowy ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w celach statystycznych.

§7 Generowanie Zapotrzebowania

1. Zapotrzebowanie jest przygotowywane przez Kupującego w ZUCH.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za określone w Zapotrzebowaniu wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
3. Proces zawarcia Umowy oraz czynności związane z realizacją Umowy, realizowane są przez Kupującego i Sprzedającego poza ZUCH.
4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym powinna określać w szczególności:
1) Katalog Usług objętych Zapotrzebowaniem,
2) wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy,
3) procedurę korzystania z Usług przez Kupującego,
4) ceny jednostkowe zamawianych Usług,
5) sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
6) warunki udzielania licencji,
7) warunki audytu i raportowania,
8) poziom SLA,
9) zasady wsparcia technicznego,
10) poufność i zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych,
11) wymogi dotyczące lokalizacji danych,
12) zasady migracji danych i plan wyjścia z chmury (exit plan),
13) zasady korzystania z usług podwykonawców przez Sprzedającego i jego odpowiedzialność z tego tytułu,
14) zasady odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy,
15) zasady rozwiązania i odstąpienia od Umowy,
16) gwarancje należytego wykonania Umowy,
17) zasady ubezpieczenia Sprzedającego,
18) zasady realizacji lub rozwiązania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej,
19) zmiany Umowy oraz zmiany w Zapotrzebowaniu w trakcie trwania Umowy,
20) prawa autorskie,
21) sposób kontaktowania się stron Umowy,
22) zasady rozwiązywania sporów.

§8 Procedura udzielania zamówienia publicznego poniżej progu

Procedura udzielania przez Kupującego Zamówień publicznych poniżej progu została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu Procedura udzielania zamówienia publicznego poniżej progu.

§9 Informacje dotyczące Sprzedającego podlegające publikacji w ZUCH

1. Sprzedający jest zobowiązany do udostępnienia w ZUCH w ramach Wydania 1 następujących informacji:
1) opis oferowanych Usług;
2) wszelkich wymagań technicznych związanych z funkcjonowaniem świadczonej Usługi;
3) opis poziomów tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych oraz plan odzyskiwania danych po awarii w celu zapewnienia ciągłości biznesowej Kupującemu;
4) wsparcie w zakresie włączania i wyłączania oferowanych Usług;
5) opis planu wdrożenia Usługi;
6) cen jednostkowych dla każdej Usługi, w tym rabatów ilościowych lub kosztów ekstrakcji danych oraz ceny transferu danych w przypadku migracji do innego dostawcy lub na środowisko własne (on-premise) Kupującego;
7) dozwolonych ograniczeń serwisowych, takich jak okna serwisowe lub poziom dostosowania;
8) poziomów Usług, takich jak wydajność, dostępność i godziny wsparcia, SLA i zasad jego wyliczania;
9) zasad procesu realizowania Usług i ich rozliczania;
10) zasad rozwiązywania Umów z Kupującymi;
11) zasad wsparcia po zawarciu Umowy.
2. W przypadku niezamieszczenia w ZUCH określonych powyżej informacji, Operator ZUCH może zawiesić konto Sprzedającego, a tym samym uniemożliwić mu oferowanie Usług za pośrednictwem ZUCH.

§10 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedający oświadcza, że korzystanie z Usług przez Kupującego nie naruszy Praw własności intelektualnej żadnego podmiotu trzeciego.
2. Sprzedający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby korzystania z Usług lub odpowiednie uprawnienia do udzielania licencji na korzystanie z oprogramowania używanego na potrzeby korzystania z Usług oraz dokumentacji technicznej z nimi związanej w zakresie umożliwiającym Kupującemu korzystanie z Usług.
3. Sprzedający oświadcza, że uzyskał zgodę twórcy Usługi na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Usługi.
4. W przypadku podniesienia przez jakikolwiek podmiot trzeci roszczeń w stosunku do Usługi w zakresie Prawa własności intelektualnej Sprzedający na własny koszt:
1) zapewni, aby Kupujący był uprawniony do korzystania z zakupionej przez niego Usługi bez ryzyka naruszenia jakichkolwiek praw podmiotów trzecich; lub
2) wymieni lub zmodyfikuje zakupioną Usługę tak, aby nie naruszał Prawa własności intelektualnej żadnego innego podmiotu, bez zmiany parametrów, obniżania wydajności lub jakości Usługi;
3) zwolni Kupującego z odpowiedzialności (na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego) wobec takiej osoby trzeciej występującej z roszczeniem;
4) pokryje koszty poniesione przez Kupującego w związku ze skierowaniem przeciwko Kupującemu takiego roszczenia (w tym uzasadnionych honorariów prawniczych).

§11 Cyberbezpieczeństwo

1. Sprzedający gwarantuje spełnienie przez niego oraz przez jego podwykonawców wymagań dla dostawców usług chmurowych określonych w Artykule 18 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej, a w szczególności:
1) Sprzedający usługi cyfrowe podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym posiada główną jednostkę organizacyjną. Uznaje się, że Sprzedający usługi cyfrowe posiada główną jednostkę organizacyjną w państwie członkowskim, gdy ma siedzibę zarządu w tym państwie członkowskim;
2) Sprzedający usługi cyfrowe, który nie posiada jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej, ale oferuje usługi przetwarzania w chmurze świadczone z terenu Unii Europejskiej, wyznacza przedstawiciela w Unii Europejskiej. Przedstawiciel musi posiadać jednostkę organizacyjną w jednym z tych państw członkowskich, w których oferowane są usługi. Uznaje się, że Sprzedający usług cyfrowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym jego przedstawiciel posiada jednostkę organizacyjną.
2. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem oferowanych Usług z wymogami SCCO.
3. Sprzedający jest zobowiązany potwierdzić, że CPD spełnia wymagania normy PN-EN 50600 minimum klasy 3 lub ANSI/TIA-942 minimum Tier III, lub innego normatywu odpowiedniego i powszechnie uznanego do oceny CPD.
4. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić opis podziału odpowiedzialności (stos SPI) w odniesieniu do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, z uwzględnieniem modelu świadczenia usług (IaaS, PaaS, SaaS), ciągłości działania usług (z uwzględnieniem parametrów RTO i RPO) oraz deklarowanego SLA wraz z metodą pomiaru i raportowania.
5. Sprzedający wyraża zgodę na przyznanie prawa dla Operatora ZUCH (lub instytucji przez niego wskazanej) do przeprowadzenia inspekcji w lokalizacjach przetwarzania informacji, w tym prawo do przeprowadzenia audytu (o ile taka potrzeba wynika z szacowania ryzyka).

§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osób reprezentujących Użytkownika i korzystających z ZUCH jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Alejach Ujazdowskich 1/3.
2. Z Administratorem danych można kontaktować się bezpośrednio na adres e-mail: sekretariat.dru@mc.gov.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Warszawa (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych bezpośrednio na adres e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Warszawa (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
4. Dane osobowe osób reprezentujących oraz przedstawicieli Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska, PESELu, służbowego nr telefonu, służbowego adres e-mail, przetwarzane będą w celu świadczenia Usług ZUCH na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO na rzecz Użytkownika w związku z realizacją umowy.
5. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z ZUCH do momentu usunięcia konta Użytkownika. Podane dane będą wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail oraz będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej komunikacji.
6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem danych, w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną systemów Administratora na podstawie odrębnych umów.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne dla zapewnienia realizacji umowy.
10. Dane osobowe nie będę podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
11. Użytkownik podejmujący działania w ZUCH zobowiązuje się do przestrzegania wymagań RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz stosować się do wszelkich wskazówek, wytycznych i zaleceń Administratora dotyczących ochrony danych i prywatności.
12. W przypadku, jeżeli Użytkownik w ZUCH umieszcza Dane osobowe innych osób, których danych jest administratorem wówczas zobowiązany jest zawrzeć z Administratorem stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania.

§13 Audyt, dostęp i przegląd

1. Sprzedający, na uzasadnione żądanie Operatora ZUCH lub Kupującego, w szczególności w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych, zezwoli na dostęp upoważnionych przedstawicieli Operatora ZUCH lub Kupującego do wszystkich materiałów niezbędnych do opracowania audytu i zaleceń poaudytowych.
2. Operator ZUCH lub Kupujący może w dowolnym momencie zażądać przeprowadzenia audytu lub wyznaczenia zewnętrznej firmy konsultingowej w celu przeprowadzenia kontroli i audytu działań podejmowanych w ZUCH, w szczególności gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§14 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z ZUCH i Usług ZUCH można zgłaszać na adres e-mail: chmura@mc.gov.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika i dokładny adres składającego reklamacje oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będą przekazywane do rozpatrzenia w ciągu 2 Dni roboczych po ich otrzymaniu.
4. O sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik poinformowany zostanie w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres, z jakiego dokonano zgłoszenia reklamacji.

§15 Zakończenie lub zawieszenie działalności w ZUCH

1. Operator ZUCH uprawniony jest, za uprzednim powiadomieniem w formie elektronicznej, do zawieszenia konta Sprzedającego lub Kupującego w ZUCH na okres czasu uznany za niezbędny w następujących przypadkach:
1) otrzymanie negatywnych, uzasadnionych opinii na temat Sprzedającego lub Kupującego;
2) niedostarczenie przez Sprzedającego informacji wystarczających do dokonania oceny stosunku jakości do ceny w zakresie oferowanych Usług;
3) braku lub zaprzestania przez Sprzedającego prowadzenia działalności spełniającej wymogi określone w Regulaminie, Umowie z Kupującym lub Zapotrzebowaniu.
2. Operator ZUCH uprawniony jest, za uprzednim powiadomieniem w formie elektronicznej, do usunięcia konta Sprzedającego lub Kupującego z ZUCH w następujących przypadkach:
1) brak aktywności na koncie w ZUCH przez co najmniej 12 miesięcy;
2) nieprawidłowości wykazane podczas audytu, o którym mowa w § 13 Regulaminu;
3) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu;
3. W przypadku zawieszenia lub usunięcia Sprzedającego z ZUCH obowiązujące Umowy na dzień usunięcia będą kontynuowane, chyba że zostaną wypowiedziane przez Kupujących na zasadach przewidzianych w Umowach.
4. Sprzedający może dokonać wyrejestrowania z ZUCH, z zastrzeżeniem że nie przysługuje mu prawo wypowiedzenia żadnej z obowiązujących go Umów, pocztą elektroniczną w dowolnym momencie za uprzednim powiadomieniem w formie elektronicznej z 20-dniowym (Dni robocze) okresem wypowiedzenia.

§16 Zmiana Regulaminu

1. Operator ZUCH jest uprawniony do zmiany Regulaminu, informując o tym zarejestrowanych Użytkowników z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem.
2. W celu dalszego korzystania z ZUCH po zmianie Regulaminu konieczna jest akceptacja zmiany Regulaminu.
3. Użytkownikom nie przysługuje prawo zmiany Regulaminu.