Instrukcja dla Sprzedających do Wydania 2

Jaką nową funkcjonalność umożliwia Wydanie 2?

W ramach Wydania 2 możesz uczestniczyć w postępowaniach zakupowych poniżej progu 130 000 PLN netto złotych. Kupujący będą wysyłać Zapytania ofertowe na Usługi zdefiniowane w Katalogach PChO przez Operatora ZUCH. W ramach postępowania możesz zadawać pytania i oferować Usługi dla Kupującego. Obecnie ZUCH obsługuje cały proces do momentu wyłonienia najlepszej Oferty, a podpisanie Umowy odbywa się pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poza ZUCH.

Jakie usługi chmurowe będą zamawiać Kupujący w ramach Wydania 2?

W ramach Wydania 2 Kupujący będą zamawiać w ZUCH Usługi w ramach poniższych Katalogów Usług:

W każdym z powyżej wymienionych katalogów znajdują się następujące kategorie usług:

Więcej informacji dotyczących Katalogu Usług do Wydania 2 znajduje się tutaj.

Wszystkie Usługi mają zdefiniowane przez Operatora ZUCH konkretne Konfiguracje i minimalne parametry usług. Informacje dotyczące szczegółowych parametrów Usług są dostępne dla zweryfikowanych Sprzedających do Wydania 2. Oferty na Zapytania ofertowe będą przesyłane bezpośrednio do Kupujących poprzez ZUCH.

Czym różni się Katalog PChO RP od Katalogu PChO UE?

Każdy z katalogów zawiera taki sam zestaw Usług. Katalogi różnią się od siebie jurysdykcją – w przypadku Katalogu PChO RP właściwa jest jurysdykcja polska, a w przypadku Katalogu PChO UE jurydykcja Unii Europejskiej.

Jak wypełnić Deklarację Sprzedającego?

Aby otrzymywać Zapytania ofertowe i składać Oferty na Usługi do Zapytań ofertowych Kupujących w ZUCH, musisz zaaplikować do Wydania 2 i wypełnić Deklarację Sprzedającego. Reprezentant Sprzedającego musi również posiadać stosowne upoważnienie. Jeśli nie wypełnisz Deklaracji Sprzedającego, nie będziesz otrzymywać Zapytań ofertowych oraz składać Ofert na Zapytania ofertowe Kupujących.

Deklarację stanowi ankieta pogrupowana w następujących kategoriach pytań:

Każda kategoria pytań stanowi osobny arkusz formularza pytań, na które musisz odpowiedzieć. Zaakceptowanie odpowiedzi powoduje przejście do następnej kategorii pytań. Brak udzielenia odpowiedzi na chociaż jedno pytanie w danej kategorii i próba przejścia do następnej kategorii skutkuje utratą wszystkich odpowiedzi w ramach kategorii, z której przechodzisz.
Rzetelne wypełnienie Deklaracji Sprzedającego stanowi potwierdzenie Twojej wiarygodności na rynku cyfrowym dla administracji publicznej. Dlatego będziesz weryfikowany przez Operatora ZUCH.
Przygotuj odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w ankiecie, ponieważ możesz zostać poproszony o ich dostarczenie w procesie weryfikacji przez Operatora ZUCH. Operator ZUCH nie udostępnia tych dokumentów Kupującym.

Aby wypełnić deklarację:

 1. Należy zalogować się na swoje konto Sprzedającego.
 2. Następnie należy przejść do „Twoja aplikacja: Wydanie 2” i kliknąć „Kontynuuj aplikację”. Nastąpi przekierowanie do strony Aplikuj do Wydanie 2.
 3. W następnym kroku należy kliknąć „Edytuj Deklarację Sprzedającego”.
 4. Kontynuuj wypełnianie formularza ankiety zgodnie z wymaganiami formularza.

Jak przeglądać listę Zapytań ofertowych?

W sekcji Obsługa postępowań naciśnij przycisk „Obsługa postępowań”. Zostaniesz przekierowany do kolejnej strony.

Możesz przeglądać Zapytania ofertowe, które przesłali Kupujący. W tym celu naciśnij przycisk „Lista zapytań ofertowych”. Po naciśnięciu przycisku zostaniesz przekierowany do kolejnej strony.

W tym miejscu są dostępne wszystkie wysłane do Ciebie Zapytania ofertowe, które zostały posortowane w pięciu zakładkach:

 1. Wszystkie.
 2. Trwające – Zapytania ofertowe, na które można zadawać pytania, składać Oferty lub są w trakcie oceny przez Kupującego.
 3. Zakończone – Zapytania ofertowe, w których została wybrana najlepsza Oferta.
 4. Archiwalne.
 5. Anulowane – Zapytania ofertowe, które zostały unieważnione przez Kupującego.

Jak złożyć Ofertę na Zapytanie ofertowe?

W sekcji Obsługa postępowań naciśnij przycisk „Obsługa postępowań”. Zostaniesz przekierowany do kolejnej strony.

Następnie naciśnij przycisk „Lista zapytań ofertowych”. Zostaniesz przekierowany do listy Zapytań ofertowych otrzymanych od Kupujących.

W celu utworzenia Oferty do wybranego Zapytania ofertowego naciśnij obok jego nazwy link „Złóż ofertę”. Zostaniesz przekierowany do kreatora tworzenia Oferty do danego Zapytania ofertowego.

W pierwszym kroku sprawdzisz podstawowe dane dotyczące wybranego Zapytania ofertowego, takie jak:

W tym kroku musisz też zaznaczyć checkbox, że składasz Ofertę na dane Zapytanie ofertowe.

Aby przejść do kolejnego kroku tworzenia Oferty, naciśnij przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku sprawdzisz okres, na jaki Kupujący chce zamówić Usługi.

Będziesz musiał także podać cenę każdej Usługi z Zapytania ofertowego w PLN netto. Podana cena musi być zgodna z jednostką rozliczenia podaną w opisie każdej Usługi.

Na tym etapie musisz również potwierdzić spełnienie minimalnych parametrów dla każdej z oferowanych Usług. W tym celu naciśnij link „Wypełnij”. Jeżeli oferowana przez Ciebie Usługa posiada wyższe parametry niż wymagane przez Kupującego, możesz je wprowadzić do formularza Oferty. Będzie to miało wpływ na ocenę Twojej Oferty.

Dla każdej Usługi musisz potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań. W tym celu zaznacz checkbox obok każdego wymagania w kolumnie Spełnienie wymagań.

Po zaznaczeniu wszystkich checkbox-ów naciśnij przycisk „Zapisz”. Taki sam proces musisz wykonać dla wszystkich Usług z Zapytania ofertowego.

Po podaniu wszystkich cen Usług i potwierdzeniu spełnienia ich minimalnych wymagań możesz przejść do następnego kroku. W tym celu naciśnij przycisk „Dalej”.

Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniej strony przyciskiem “Wstecz”.

W kolejnym kroku musisz wypełnić wymagane przez Zamawiającego informacje w zakresie Kryteriów oceny. W tym celu naciśnij link „Wypełnij”. W polu tekstowym wprowadź opis spełnienia przez Ciebie kryterium. W tym miejscu dodasz też załącznik potwierdzający spełnienie danego kryterium. W tym celu naciśnij link „Załącz plik”. Następnie dodaj plik ze swojego dysku i naciśnij przycisk „Zapisz”. Informacje dotyczące spełnienia przez Ciebie kryterium wraz z załączonym dokumentem zostaną zapisane.

Na tej stronie sprawdzisz również informacje dotyczące innych Kryteriów oceny Oferty wraz z ich wagą.

Aby przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk „Dalej”.

Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniej strony przyciskiem “Wstecz”.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o złożenie oświadczeń wymaganych przez Kupującego. W celu potwierdzenia, że spełniasz dane oświadczenie, musisz wybrać opcję „Tak”.

Jeżeli Kupujący będzie wymagał złożenia danego oświadczenia w formie dokumentu, możesz dodać załącznik poprzez naciśnięcie linku „Załącz plik”. Po wybraniu pliku z dysku naciśnij przycisk „Zapisz”.

Aby przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk „Dalej”.

Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniej strony przyciskiem “Wstecz”.

Zostaniesz przekierowany do strony z podsumowaniem najważniejszych informacji dotyczących Twojej Oferty.

Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Jeżeli wszystkie informacje są prawidłowe, możesz podpisać swoją Ofertę. W tym celu najpierw naciśnij przycisk „Podpisz ofertę”. Zostaniesz przekierowany do Profilu Zaufanego. Musisz się zalogować na swoje konto Użytkownika i podpisać dokument. Po podpisaniu Oferty za pomocą Profilu Zaufanego zostaniesz przekierowany ponownie do strony z podsumowaniem Twojej Oferty.

W tym miejscu możesz też pobrać swoją Ofertę. W tym celu naciśnij przycisk „Pobierz kompletną ofertę”. Plik z Ofertą zostanie zapisany na Twoim komputerze w formacie pdf.

Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniej strony przyciskiem „Wstecz”.

W celu wysłania Oferty do Kupującego musisz najpierw zaznaczyć checkbox, że chcesz wysłać Ofertę do danego Zapytania ofertowego. Następnie musisz nacisnąć przycisk „Wyślij”. Oferta zostanie wysłana do Kupującego.

Po upływie terminu składanie Ofert Kupujący przeprowadzi ocenę wszystkich Ofert do danego Zapytania ofertowego.

Jeżeli Twoja Oferta zostanie wybrana, zostaniesz o tym fakcie poinformowany przez Kupującego.

Podpisanie Umowy z Kupującym odbywa się poza ZUCH.

Jak przeglądać listę Twoich Ofert do Zapytań ofertowych?

W sekcji Obsługa postępowań naciśnij przycisk „Obsługa postępowań”. Zostaniesz przekierowany do kolejnej strony.

Po naciśnięciu przycisku „Lista ofert” możesz sprawdzić szczegóły wysłanych przez Ciebie Ofert do Kupujących. Oferty zostały podzielone na cztery kategorie:

 1. Wszystkie.
 2. Edytowane – Oferty, które nie zostały wysłane w trakcie edycji.
 3. Wysłane – Oferty wysłane w odpowiedzi na Zapytania ofertowe.
 4. Archiwalne.

Jak zadać pytanie Kupującemu?

Możesz zadać pytanie Kupującemu w trakcie składania Oferty do danego Zapytania ofertowego. W tym celu w dolnej musisz nacisnąć przycisk „Zadaj pytanie”. Zostaniesz przekierowany do strony, na której należy uzupełnić treść pytania.

Po wypełnieniu wymaganego pola naciśnij przycisk „Wyślij”. Twoje pytanie zostanie wysłane do Kupującego.

Przygotowane pytanie do Kupującego możesz też zapisać, aby wysłać je w późniejszym terminie. W tym celu naciśnij przycisk „Zapisz”.

Zapisane pytanie znajdziesz na liście pytań. W tym miejscu będziesz mógł je edytować lub wysłać do Kupującego.

Jak sprawdzić, czy otrzymałeś odpowiedź na pytanie wysłane do Kupującego?

W sekcji Obsługa postępowań naciśnij przycisk „Obsługa postępowań”.

Następnie naciśnij przycisk „Lista pytań”. Zostaniesz przekierowany do kolejnej strony.

Jeżeli w ramach danego pytania w kolumnie „Status” nastąpi zmiana statusu z „Wysłane” na „Otrzymane” to oznacza, że otrzymałeś odpowiedź na zadane pytanie. W celu sprawdzenia odpowiedzi naciśnij link „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do nowego okna, gdzie sprawdzisz jej szczegóły.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wsparcia. Napisz do nas na adres e-mail: chmura@mc.gov.pl.