2021-04-08

Zapraszamy do do składania założeń projektów / koncepcji, ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych obszarem usług chmurowych w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID). IPCEI – CIS będzie koncentrował się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych, aby zapewnić niezbędne połączenia międzysystemowe oraz usługi i produkty.

 

Niniejsze zaproszenie do składania założeń projektów / koncepcji, ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych tym obszarem technologicznym w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID) w całym tworzącym się łańcuchu wartości.
 

Realizacja projektów będzie możliwa w oparciu o udzieloną pomoc publiczną w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interest (IPCEI)[1], opisanego w Komunikacie Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz.Urz. UE. 2014/C 188/02) (zwanego dalej Komunikatem).
 

Oceniając poziom zainteresowania firm realizacją projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji oraz po analizie możliwości finansowania projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozważy ogłoszenie konkursu na projekty w ramach programu IPCEI Infrastruktura i Usługi Chmurowe Następnej Generacji, zaprojektowanego zgodnie z przyszłymi wytycznymi Komisji Europejskiej.
 

Projekty złożone w ramach IPCEI powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wpisywać się w cele Europejskiej Strategii Danych, obszaru flagowego „Scale-up” w ramach Planu Odbudowy i Odporności (RRF), a także w Europejski Zielony Ład oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia. Projekt powinien umożliwić osiągnięcie długotrwałej rentowności w przewidywalnej perspektywie czasowej. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, powinny również tworzyć podstawy dla budowy nowego łańcucha wartości w UE i oddziaływać na rozwój w innych jego ogniwach.
 

Projekt będzie miał szansę uzyskać wsparcie finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiot projektu spełni kryteria określone w pkt. 3 Komunikatu.
 

Kosztami kwalifikowalnymi będą koszty wymienione w załączniku do Komunikatu, w granicach wyliczonej luki finansowej realizacji projektu.
 

Zapraszamy do przygotowania opisu założeń projektu[2] wg załączonego wzoru (maksymalnie do 20 stron) i przekazania go w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania) drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: IPCEI-CIS@kprm.gov.pl
 

Załącznik:
IPCEI_Chmura_Zaproszenie_do_skladania_zalozen_projektow_wzor_dokumentacji