2021-07-26

Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z warunkami oraz treścią deklaracji przystąpienia do sojuszu.

 
W dniu 19 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe sojusze przemysłowe: sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych oraz europejski sojusz na rzecz danych, technologii przetwarzania brzegowego i rozwiązań chmurowych w przemyśle.
 
Sojusze przyczynią się do rozwoju mikrochipów i technologii chmury przemysłowej/technologii przetwarzania brzegowego w przemyśle nowej generacji oraz zapewnią UE zdolności niezbędne do wzmocnienia jej krytycznej infrastruktury cyfrowej, krytycznych cyfrowych produktów i usług.
 

Europejski sojusz na rzecz danych, technologii przetwarzania brzegowego i rozwiązań chmurowych w przemyśle

 
Europejski sojusz na rzecz danych, technologii przetwarzania brzegowego i rozwiązań chmurowych w przemyśle będzie sprzyjał pojawianiu się przełomowych technologii chmury i przetwarzania brzegowego, które są wysoce bezpieczne, energooszczędne i zasobooszczędne oraz w pełni interoperacyjne, przez co zwiększy zaufanie użytkowników chmury we wszystkich sektorach. Sojusz będzie służył szczególnym potrzebom obywateli Unii, unijnych przedsiębiorstw i unijnego sektora publicznego (w tym do celów wojskowych i związanych z bezpieczeństwem) w zakresie przetwarzania wysoce wrażliwych danych, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu UE w obszarze technologii przetwarzania brzegowego i technologii chmury.
 

Uczestnictwo w sojuszach

 
Wspomniane sojusze są otwarte dla wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych posiadających pełnomocnika w Unii i prowadzących odpowiednią działalność. Zainteresowane strony muszą spełniać kryteria kwalifikowalności, związane w szczególności z bezpieczeństwem (w tym cyberbezpieczeństwem), bezpieczeństwem dostaw, ochroną własności intelektualnej, ochroną danych i dostępem do danych oraz praktyczną użytecznością dla sojuszu.
 
Więcej informacji dostępnych na stronie: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-alliances-microelectronics-and-cloud-technologies
 

Załączniki:

Commission launches alliances for microelectronics and cloud technologies